Det är idag en av de största utmaningarna för att skapa mer hållbara vägtransporter. Till skillnad från personbilar kräver tunga transporter väldigt mycket mer energi för sin framdrivning. Dels för att de är (just) tunga och dels för att de normalt ska köra väldigt långa sträckor med den tunga lasten utan stopp. Det innebär att bränsletanken ombord måste inrymma väldigt mycket energi. Ur energilagringsperspektiv har diesel varit en dröm då det innehåller mycket energi per liter, är lätthanterligt, finns i stora mängder, är relativt billigt och med lättutbyggd infrastruktur. Ur det perspektivet är det svårt för nya miljövänliga tekniker att konkurrera med.

På uppdrag av Trafikverket genomförde Sweco innan sommaren en intervjustudie gällande utvecklingen av olika tekniker som bidrar till minskade utsläpp från tunga långväga transporter. Experter från olika branscher med koppling till tunga transporter intervjuades, däribland eRoadArlanda´s Gunnar Asplund, och en sammanvägning av deras svar gjordes. Det korta svaret är att det blir svårt att nå en omställning från fossilt till förnybart till 2030, men att det ser bättre ut till 2045.

Slutsatsen av analysen från respondenternas svar är att tunga långväga transporter kan och kommer att elektrifieras samt att elvägar med konduktiv teknik troligen kommer att behövas för det. Styrmedel som försämrar villkor för fossila drivmedel eller som förbättrar förutsättningar för miljövänliga tekniker kan hjälpa till viss del, men det är en svårnavigerad process då det bland annat finns konkurrens- och marknadsaspekter att ta hänsyn till. Inte bara gentemot de fossila bränslena utan även inbördes mellan de fossilfria alternativen. Teknikutveckling samt att tänka utanför boxen och använda sig av innovativa affärsmodeller är andra sätt att bidra till förbättrade villkor för fossilfria alternativ. Lösningen torde vara en kombination av olika lösningar.

‹ Gå tillbaka